محتوای دوره
فصل اول
مفاهیم و قواعد عام
0/1
فصل دوم
توضیح فصل دوم در اینجا
0/3
فصل چهارم
توضیح فصل چهارم
0/2
کارگاه آموزشی ادله اثبات دعوی
درباره درس

تعریف دلیل ، ویژگی ها ، اهمیت و اقسام آن 

موضوع دلیل و امور درخور رسیدگی

اقامه ، فراهم آوردن و به کاربردن دلیل

دلیل ، دادگاه صالح و قانون حاکم

به گفتگو بپیوندید
0% تکمیل